Pentru a asigura bunā funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.Asa iți pregătim oferte mai bune. 
Meniu

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

REGULAMENTUL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU PRIVIRE LA UTILIZAREA PAGINII WEB A RUDY PROJECT ROMANIA

 

Eyeland Kft. (sediul social: 1138 Budapesta, str. Népfürdő nr. 35, număr de înregistrare în Registrul Comerțului: 01-09-911929, Număr de identificare fiscală: 14537703-2-42), (în continuare Prestator, operator) se supune următoarei informări:

Despre protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și despre abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al consiliului (UE), vă informăm:

Prezenta informare cu privire la prelucrarea datelor reglemenează prelucrarea datelor pe pagina: www.rudyproject.ro


DATELE ȘI CONTACTELE OPERATORULUI

Nume: Eyeland Kft./Rudy Project Romania
Sediul social: 1138 Budapesta, str. Népfürdő nr. 35
E-mail: info@rudyproject.ro
Telefon: +36 1 327 0111 sau +36 30 738 2792
Număr de evidență NAIH: în derulare
DATELE ȘI CONTACTELE OFIȚERULUI DE PROTECȚIE A DATELOR

Nume: Nagy Balázs
Sediul social: 1138, Budapesta, str. Népfürdő nr. 35
E-mail: info@rudyproject.ro
Telefon: +36 1 327 0111 sau +36 30 738 2792


DEFINIȚIA NOȚIUNILOR

Date personale: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Prelucrarea datelor: orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminarea sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Operator: orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, insituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ.

 

Persoana împuternicită de operator: orice persoană fizică sau juridică, autoritătate publică, instituție sau orice organ care prelucrează date personale sub autoritatea directă a operatorului.

 

Destinatar: orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică sau instituție, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă, conform legislației de stat membru sau a UE, nu vor fi considerate destinatari.

 

Consimțământ: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lispită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc , că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

Incidentul de securitate: o încălcarea securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.


PRINCIPIILE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Datele personale
- e prelucrează în mod corect și legal, într-un mod transparent pentru persoana vizată („legalitate, corectitudine și transparență”).

- să fie colectate în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri. E important aici să reținem că prelucrarea publica prin arhivare, pentru cercetare ştiinţifică/ istorică sau pentru analize statistice nu se considera ca deviantă de la scopurile iniţiale – așa cum se arată în Art. 89, alin. 1. („limitări legate de scop”).

- trebuie să fie cele mai relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”).

- trebuie să fie exacte și actualizate; operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate rapid sau șterse („exactitate”).

- trebuie păstrate fix atâta timp cât sunt necesare pentru pelucrarea asumată. Perioadele mai lungi de stocare sunt excepții asociate cu activități publice de arhivare, cercetare sau statistica, conform Art. 89, alin. 1. („limitarea stocării”).

- trebuie făcută în cele mai proprii condiții de siguranță, care să includă protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Operatorul trebuie să fie responsabil de respectarea celor de mai sus şi trebuie să poată demonstra această respectare („responsabilitate”).


PRELUCRĂRI DE DATE

Prelucrări de date legate de funcționarea webshopului
1. Date colectate, natura și scopul datelor prelucrate

 DATE PERSONALE  SCOPUL PRELUCRĂRII
 numele utilizatorului  identificare, facilitatrea înregistrării
 parola  servește accesarea în siguranță a contului utilizatorului
 numele și prenumele persoanei de contact  pentru comunicare, achiziție și emiterea facturii în mod legal
 adresa de e-mail a persoanei de contact  pentru contact, pentru transmiterea informațiilor legate de achiziție
 numărul de telefon al persoanei de contact  pentru contact, pentru a conveni asupra problemelor legate de facturare/transport
 nume și adresă de facturare  pentru emiterea facturii în mod legal
 nume și adresă de livrare  pentru facilitarea livrării la domiciliu
 data cumpărării/înregistrării  pentru executarea operațiunii tehnice
 adresa IP a cumpărării/înregistrării  pentru executarea operațiunii tehnice

Nici numele utilizatorului, nici adresa de e-mail nu trebuie să conțină date personale!


2. Persoanele vizate
Persoanele vizate sunt toți cumpărătorii înregistrați și toți vizitatorii webshop-ului.3. Perioada prelucrării datelor și termenul limită pentru ștergerea datelor
Prin ștergerea înregistrării, imediat. Excepție fac actele contabile doveditoare, întrucât în conformitate cu  Legea C, din 2000,  Art.162, Alin.2, aceste date se păstrează pentru un timp de 8 ani. Actele doveditoare directe și indirecte pentru decontul contabil (facturi din registru, evidențele analitice și detailate), se vor păstra cel puțin 8 ani, într-o formă lizibilă, într-un mod trasabil pe baza numerelor de referință.


4. Persoanele îndreptățite pentru consultarea informațiilor, destinatarii datelor personale
Datele personale pot fi prelucrate de personalul din din vânzări și marketing, cu respectarea principiilor de bază de mai sus.


5. Prezentarea drepturilor celor vizați cu referire la prelucrarea datelor
Persoana vizată poate solicita operatorului accesul la datele personale, rectificarea, ștergerea sau limitarea adminsitrării acestora, se poate opune ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, având dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a retrage acordul lui în orice moment.


6. Accesul la datele personale, ștergerea sau modificarea lor, limitarea administrării acestora, portabilitatea datelor sau opunerea față de prelucrarea lor poate fi solicitată
pe cale poștală la adresa 1138 Budapesta, str. Népfürdő nr.35, în mod electronic la adresa info@rudyproject.hu, sau telefonic la numărul +36 1 327 0111 sau +36 30 7382792.


7. Baza legală pentru prelucrarea datelor

7.1 Acordul utilizatorului, Legea Infotv.5, Art.6, aliniat (1), pct. a)


7.2 
Legea nr. CVIII din 2001 (în continuare Elker tv.) Art.13/A, aliniat (3), despre serviciile de comerț electronic și despre anumite aspecte ale serviciilor legate de societatea informațională:

Prestatorul poate administra acele date personale, care sunt esențiale din punct de vedere technic pentru prestarea serviciului. În cazul altor condiții similare, prestatorul trebuie să aleagă și să utilizeze mijloacele folosite legate de societatea informațională într-un mod,  în care prelucrarea datelor personale să se efectueze doar în cazul în care aceasta este absolut necesară pentru prestarea de servicii și pentru atingerea altor obiective definite prin prezenta lege, dar și în acest caz doar în măsura necesară și pentru perioada necesară.

7.3 În cazul emiterii unei facturi conform normelor legale din Art.6, aliniat (1), punctul c).8. Vă facem cunoscut că

- prelucrarea datelor se bazează pe acordul Dvs.
- sunteți obligați să ne furnizați datele personale, pentru a putea onora comanda
- lipsa furnizării datelor personale atrage după sine imposibilitatea prelucrării comenzii


PĂRȚILE TERȚE

Livrare
1. Activitatea prestată de terți
livrarea produselor, transport


2. Denumirea și contactele terței părți
DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft.
sediul social: 1158 Budapest, str. Késmárk nr. 14/B, telefon: +36 1 501 6200 și +36 40 100 373, adresă de e-mail: dpd@dpd.hu


3. Date colectate, natura datelor prelucrate
numele destinatarului, adresa de livrare, număr telefon, adresă de e-mail4. Persoanele vizate
toate persoanele care solicită livrare la domiciliu


5. Scopul prelucrării datelor
Livrarea la domiciliu a produsului comandat


6. Durata prelucrării datelor și termenul limită pentru ștergerea datelor
Până la executarea livrării la domiciliu7. Baza legală pentru prelucrarea datelor
Acordul utilizatorului, Legea Infotv.5, Art.6, aliniat (1), punctul a)

Furnizorul spațiului de stocare
1. Activitatea prestată de operator
furnizare spațiu de stocare


2. Denumirea și contactele terței părți
ShopRenter.hu Kft, adresa: 4028 (Hungary) Debrecen, Str.Kassai nr.129/III/304., e-mail: info@shoprenter.hu, telefon: +36 1 234 5011


3. Date colectate, natura datelor prelucrate
toate datele personale furnizate de persoana vizată


4. Persoanele vizate
toți utilizatorii paginii web


5. Scopul utilizării datelor
accesibilitatea paginii web, funcționarea corespunzătoare


6. Durata prelucrării datelor și termenul limită pentru ștergerea lor
până la încetarea înțelegerii dintre operator și furnizorul de spațiu de stocare, sau până la primirea cererii de ștergere a datelor persoanei vizate de către furznizorul de spațiu de stocare.


7. Baza legală pentru prelucrarea datelor
Acordul utilizatorului, Legea Infotv.5., Articolul nr.6, aliniatul (1), pct a), precum Legii nr. CVIII din 2001, Art.13/A, aliniat (3), despre serviciile de comerț electronic și despre anumite aspecte ale serviciilor legate de societatea informațională

Politica de utilizare a cookie-urilor
1. Cookie-urile caracteristice webshop-urilor sunt „cookie-uri folosite în sesiunile de lucru”, „cookie-uri necesare pentru achiziție” și „cooki-uri de securitate”, pentru utilizarea cărora nu este nevoie de acordul celor vizați. 


2. Date colectate, natura datelor prelucrate
număr unic de identificare, date calendaristice, date exacte3. Persoanele vizate
Toți vizitatorii paginii de web4. Scopul prelucrării datelor
identificarea utilizatorilor, evidența coșului de cumpărături și monitorizarea vizitatorilor5. Durata prelucrării datelor și data limită a ștergerii lor

KATEGÓRIA NÉV SZOLGÁLTATÓ CÉL LEJÁRAT TÍPUS
Elengedhetetlen JSESSIONID nr-data.net Ez egy általános cookie, amely a webhelyen töltött munkamenet és a navigációs lépések kezelésére szolgál munkamenet vége HTTP
PHPSESSID rudyproject.hu Ez a saját süti információkat kezel a webhely minden látogatásáról, és biztosítja a webhely alapvető funkcionalitását munkamenet vége HTTP

 

KATEGÓRIA NÉV SZOLGÁLTATÓ CÉL LEJÁRAT TÍPUS
Marketing ADS/GA -AUDIENCES google.com Google AdWords használatához szükséges látogatói szokás információk munkamenet vége pixel
FR facebook.com ennek a cookie-nak a segítségével a Facebook különböző hirdetési szolgáltatásokat nyújt, beleértve a harmadik féltől származó hirdetők valós idejű ajánlatait. - Facebook Tetszik gomb cookie 3 hónap HTTP
GPS youtube.com mobil eszközökön geográfiai lokációt rögzít a Youtube videók lejátszásához munkamenet vége HTTP
IMPRESSION .PHP facebook.com Facebook vélemények használatát követi munkamenet vége pixel
NID google.com a Google alkalmazások által használt egyedi azonosító, amely a preferencia információkat tárolja 6 hónap HTTP
TR facebook.com nem kategórizált munkamenet vége pixel
VISITOR_INFO1 _LIVE youtube.com egy Youtube cookie, amely értékeli a felhasználó internetkapcsolatának sebességét. 180 nap HTTP
YSC youtube.com egy egyedi azonosítót regisztrál azzal a céllal, hogy statisztikát készítsen a felhasználó által a YouTube-on megnézett videókról munkamenet vége HTTP

 

KATEGÓRIA NÉV SZOLGÁLTATÓ CÉL LEJÁRAT TÍPUS
Statisztika _UTM.GIF doubleclick.net Google Analytics Tracking Code rögzíti a felhasználó böngészői és felhasználói platformjának információit munkamenet vége pixel
_UTMA rudyproject.hu A Google Analytics által létrehozott idegen sütit a felhasználók és munkamenetek megkülönböztetésére és a webhely forgalmára vonatkozó statisztika készítésére 2 év HTTP
_UTMB rudyproject.hu A Google Analytics által létrehozott saját sütit az új munkamenetek/látogatások meghatározására és a webhely forgalmára vonatkozó statisztika készítésére munkamenet vége HTTP
_UTMC rudyproject.hu Ez a süti az _utmb sütivel együtt előzetesen megállapítja, hogy vajon a felhasználónak ez az első munkamenete vagy látogatása munkamenet vége HTTP
_UTMT rudyproject.hu A Google Analytics által létrehozott saját sütit a felhasználói kérések feldolgozására és a webhely forgalmára vonatkozó statisztika készítésére munkamenet vége HTTP
_UTMZ rudyproject.hu A Google Analytics által létrehozott saját süti elraktározza a forgalom forrását vagy a kampányt, amely megmagyarázza, hogyan érkezett a felhasználó a webhelyre 6 hónap HTTP6. Posibilele persoanele îndreptățite pentru consultarea informațiilor
prin utilizarea de cookie-uri, operatorul NU utilizază date personale7. Prezentarea drepturilor celor vizați cu referire la prelucrarea datelor
cei vizați pot șterge cookie-urile din motoarele de căutare, de obicei în meniul Insturmente/Setări, sub meniul Protecția Datelor8. Bazla legală pentru prelucrarea datelor
nu este necesar acordul persoanei vizate, în cazul în care scopul exclusiv al utilizării cookie-urilor este transmiterea informațiilor prin rețeaua electronică de comunicații, sau în cazul în care prestatorul are nevoie de ele pentru executarea prestării de servicii legate de societatea informațională, expres cerută de către abonat sau utilizator.


UTILIZAREA GOOGLE ANALYTICS

1. Această pagină web utilizează aplicația Google Analytics, care este un serviciu de cercetare analitică al Google Inc. („Google”) (1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics folosește așa numite cookie-uri, fișiere text, salvate pe calculatorul Dvs, astfel facilitând analiza utilizării paginii web vizitate de Utilizator. 2. Informațiile create prin cookie-urile legate de pagina web utilizat de Utilizator, ajung și sunt stocate de regulă pe un server al Google în SUA. Prin activarea pe pagina web a anonimizării IP-ului, Google scurtează anterior trimiterii adresa IP a Utilizatorului din statele membre ale UE precum și din alte state membre ale Regiunii Economice Europene. 3. Transmiterea unei adrese IP complete și scurtarea acesteia doar pe serverul Google din SUA se întâmplă doar în cazuri excepționale. Operatorul acestei pagini, Google este împuternicit să folosească aceste informații să evalueze în ce mod utilizează Utilizatorul pagina web, să întocmească rapoarte pentru operator legate de activitatea paginii și să îndeplinească alte servicii legate de utilizarea paginii web și a internetului.4. In cadrul Google Analytics, adresa de IP trasmis de motorul de căutare nu va fi confruntat cu alte date ale Google. Stocarea cookie-urilor poate fi blocat de Utilizator prin setarea corespunzătoare a motorului de căutare, dar vă atragem atenția că în acest caz, s-ar putea ca nu toate funcțiile ale acestei pagini web să fie utilizabile. Puteți împiedica ca Google să colecteze și să prelucreze datele Utilizatorului legate de utilizarea paginii web (inclusiv adresa IP), dacă descărcați și instalați următorul plugin de pe linkul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


NEWSLETTER, ACTIVITATE DM

1. Conform Legii nr. XLVIII, din 2008, Art.6, despre condițiile de bază și anumite restricționări ale activității de promovare, Utilizatorul poate să-și dea acordul în prealabil și fără echivoc, ca Prestatorul să-l contacteze cu oferte promoționale sau alte corespondențe la contactele furnizate cu ocazia înregistrării. 


2. Mai mult, ținând cont de prevederile prezentei informări, Clientul își poate da acceptul ca Perstatorul să-i administreze datele personale necesare trimiterii ofertelor promoționale.3. Prestatorul nu trimite mesaje de marketing nedorite, iar Utilizatorul se poate dezabona gratuit, fără limitări sau motivare. În acest caz Prestatorul va șterge toate datele personale necesare trimiterii mesajelor de marketing din evidență și nu va mai contacta Utilizatorul cu noi oferte promoționale. Utilizatorul se poate dezabona de la reclame făcând click pe linkul din mesaj.


4. Date colectate, natura datelor prelucrate, scopul prelucrării acestora:

 DATE PERSONALE  SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
 nume și adresa de e-mail  identificare, facilitarea abonării la newsletter
 data înregistrării  efectuarea operațiunii tehnice
 adresa IP a înregistrării  efectuarea operațiunii tehnice


5. Persoanele vizate
toți abonații la newsletter6. Scopul prelucrării datelor
mesaje electronice cu conținut promoțional (e-mailuri, sms, mesaje push) trimise persoanei vizate, oferirea de informații despre produse, oferte actuale și funcții noi etc.7. Durata de prelucrare a datelor și termenul limită pentru ștergerea lor
până la anularea declarației de acord, adică până la dezabonare8. Numărul de evidență al prelucrării datelor
în curs


9. Posibilele persoanele îndreptățite pentru consultarea informațiilor, destinatarii datelor personale
datele personale pot fi adminsitrate de personalul din vânzări și marketing, cu repectarea prevederilor mai sus menționate10. Prezentarea drepturilor persoanelor vizate cu referire la prelucrarea datelor

- persoana vizată poate solicita operatorului accesul la datele personale proprii, rectificarea, ștergerea sau limitarea utilizării lor și
- se poate opune utilizării cestor date personale, precum și
- persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și la anularea acordului în orice moment


 

11. Accesul la datele personale, ștergerea, modificarea sau limitarea utilizării, portabilitatea datelor, opunerea cu privire la prelucrarea datelor se poate solicita de către persoana vizată în următoarele moduri:

- pe cale poștală la adresa 1138 Budapesta, str. Népfürdő nr. 35
- pe cale electronică la adresa de e-mail: info@rudyproject.hu
- prin telefon la numerele +36 1 327 0111 si +36 30 738 279212. Cel vizta se poate dezabona oricând de la newsletter în mod gratuit!13. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Acordul utilizatorului, conform Legii Infotv.5., Articolul nr.6, aliniat (1), pct. a), precum și conform Legii nr. XLVIII din 2008, Art.6, aliniat (5) , despre condițiile de bază și anumite limitări ale activității de promovare:

Cel care promovează, prestatorul promovării și cel care publică promoția – în limitele definite în acord – țin evidența datelor personale ale persoanelor cu acordul declarat. Datele înregistrate în această evidență despre destinatarul reclamei – pot fi administrate conform celor descrise în declarație doar până la anularea declarației și pot fi transmise terței părți doar cu acordul prealabil al persoanei vizate.14. Vă aducem la cunoștință că

- prelucrarea datelor se face cu acordul Dvs.
- sunteți obligat să frunizați datele personale, dacă doriți să primiți newslettere de la noi
- lipsa furnizării datelor atrage după sine faptul, că nu vom putea să vă trimitem newslettere


SOLUȚIONAREA PLÂNGERILOR
1. Date colectate, natura datelor prelucrate și scopul prelucrării acestora

 DATE PERSONALE  SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR
 nume și prenume  identificare, contact
 adresă de e-mail  contact
 număr de telefon  contact
 nume și adresă de facturare  identificare, obiecțiile referitoare la calitatea produsului comandat, întrebări și soluționarea problemelor


2. Persoanele vizate
toate persoanele care fac cumpărături în webshop, au obiecții referitoare la calitate și fac o reclamație


3. 
Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea lor
copiile după procesul verbal de reclamție, transcrierea și răspunsul dat vor fi păstrate timp de 5 ani, în conformitate cu Legea nr. CLV din 1997, Articolul 17/A, aliniat (7).4. Posibilele persoanele îndreptățite pentru consultarea informațiilor, destinatarii datelor personale
datele personale pot fi adminsitrate de personalul din vânzări și marketing, cu repectarea principiilor de bază mai sus menționate


5. 
Prezentarea drepturilor persoanelor vizate cu referire la prelucrarea datelor

- persoana vizată poate solicita operatorului accesul la datele personale proprii, rectificarea, ștergerea sau limitarea utilizării lor și
- se poate opune utilizării acestor date personale, precum și
- persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și la anularea acordului în orice moment
6. 
Accesul la datele personale, ștergerea, modificarea sau limitarea utilizării, portabilitatea datelor, opunerea cu privire la prelucrarea datelor se poate solicita de către persoana vizată în următoarele moduri:

- pe cale poștală la adresa 1138 Budapesta, str. Népfürdő nr. 35
- pe cale electronică la adresa de e-mail: info@rudyproject.hu
- prin telefon la numerele +36 1 327 0111 si +36 30 738 27927. 
Baza legală pentru prelucrarea datelor
acordul utilizatorului, conform Infotv.5., Art. nr.6, aliniat (1), pct c), precum Legea protecției consumatorului cu nr. CLV din 1997, Art. 17/A, aliniat (7)


8. 
Vă informăm că

- furnizarea datelor personale se face pe baza obligativității contractuale
- condiție prealabilă pentru semnarea contractului este administrarea datelor personale
- sunteți obligat să ne furnizați datele personale, pentru a putea soluționa plângerea Dvs.
- lipsa furnizării datelor atrage după sine imposibilitatea soluționării plângerii primite


REȚELELE DE SOCIALIZARE

1. 
Date colectate, natura datelor prelucrate
Numele înregistrat  precum și poza de profil de pe Facebook/Google+/Youtube/Instagram


2. 
Persoanele vizate
toate personale înregistrate pe Facebook/Google+/Youtube/Instagram, care „au dat like” paginii3. Scopul colectării datelor
distribuirea, aprecierea și popularizarea unor elemente de conținut, unor produse, unor promoții sau chiar a paginii pe rețelele de socializare


4. 
Durata administrării  datelor, termenul limită pentru ștergerea lor, posibilele persoane îndreptățite pentru consultarea datelor și Prezentarea drepturilor persoanelor vizate cu referire la prelucrarea datelor
despre sursa datelor, despre administrarea acestora, precum și despre modalitatea de transfer și baza legală, persoana vizată se poate informa pe pagina de socializare. Administrarea datelor se realizează pe pagina de socializare, astfel cu privire durata de administrare a datelor, precum și la posibilitățile de ștergere și modificare, se aplică regulile paginii în cauză.


5. 
Baza legală pentru prelucrarea datelor 
acceptul voluntar cu privire la administrarea datelor al persoanei vizate pe paginile de socializare


RELAȚII CU CLIENȚII ȘI ALTE PRELUCRĂRI DE DATE

1. În cazul în care cu ocazia utilizării serviciilor operatorului apar întrebări, sau în cazul în care persoana vizată are probleme, aceasta îl poate contacta pe operator prin modalitățile comunicate pe pagina web (telefon, e-mail, pagini de socialzare).


2. Operatorul va șterge e-mailurile și mesajele sosite prin telefon, Facebook etc. cu datele persoanei în cauză (nume, adresă de e-mail și alte date personale) în termen de maxim 2 ani de la data furnizării datelor. 


3. În legătură cu prelucrările de date nespecificate în prezenta informare, vă dăm detalii cu ocazia înregistrării datelor.


4. În cazuri excepționale solicitate de autorități, sau pe baza autrorizării prin lege de alte organe, Prestatorul este obligat să informze, să publice și să transmită date și să pună la dispoziție documente.


5. 
În aceste cazuri, Prestatorul emite datele personale cerute de solicitant, în cazul în care acesta a specificat scopul și natura datelor, doar în măsura și în limitele cererii, furnizând datele strict necesare pentru realizarea scopului solicitării. 


DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

1. Dreptul de acces la date
Aveți dreptul de a obține de la operator confirmarea faptului că datele Dvs. personale sunt sau nu prelucrate de acesta și sunteți îndreptățit la a avea acces la datele personale și informațiile enumerate în regulament.


2. Dreptul de intervenție asupra datelor
Sunteți îndreptățit ca în urma cererii Dvs. operatorul să rectifice fără întârziere nejustificată datele personale inexcate. Ținând cont de scopul prelucrării datelor, sunteți îndreptățit să cereți completarea datelor personale incomplete – prin declarație de completare în formă scrisă.


3. Dreptul la ștergerea datelor
Sunteți îndreptățit ca în urma cererii Dvs. operatorul să șteargă fără întârziere nejustificată datele personale, iar Operatorul este obligat să șteargă datele personale fără întârziere, în anumite condiții definite.


4. Dreptul de a fi uitat
Dacă operatorul a publicat datele personale și este obligat să le șteargă, prin folosirea tehnologiei disponibile și ținând cont de cheltuielile de realizare, va face toți pașii rezonabili – inclusiv măsuri tehnice – pentru a informa operatorii terți, că Dvs. ați solicitat ștergerea linkurilor și copiilor care duc la datele personale.


5. Dreptul de limitare al utilizării datelor

Sunteți îndreptățit ca în urma solicitării Dvs. operatorul să limiteze prelucrarea datelor , dacă careva dintre condițiile de mai jos se îndeplinește:
- vă îndoiți de exactitatea datelor, caz în care limitarea se referă la perioada care ăermite operatorului să verifice exactitatea datelor
- prelucrarea datelor nu este legală, iar Dvs. sunteți împotriva ștergerii datelor și cereți în schimb restricționarea utilizării acestora
- operatorul nu mai are nevoie de datele personale pentru prelucrare, dar Dvs. le revenidcați în vederea unor pretenții legale, validarea acestora sau protecția lor

- sunteți îndreptățit să vă opuneți prelucrării datelor; în acest caz restricșionarea se referă la perioada în care se stabilește dacă motivările legitime ale operatorului sunt prioritare față de motivările Dvs. legitime6. Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (...)


7. Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a se opune oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, precum și creării de profil bazată pe reglementările menționate.


8. Opoziția în cazul marketingului direct
Dacă prelucrarea datelor personale are drept scop marketingului direct. Sunteți îndreptățit să vă opuneți în price moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în cazul în care este legată de marketingul direct respectiv. Dacă vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate în acest scop.


9. Procesul decizional individual automatizat 

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri ce produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Aliniatul nu se aplică dacă:

- decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contrcat între persoana vizată și un operator de date.

- decizia este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate.

- decizia are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.


TERMEN PENTRU LUAREA MĂSURILOR
Operatorul vă va notifica fără întîrziere, în termen de 1 lună de zile de la primirea solicitării, despre măsurile luate pe baza acestora.

La nevoie, acest termen se poate prelungi cu încă 2 luni. Despre prelungirea termenului și motivele care au dus la aceasta, operatorul vă va notifica neîntârziat, în termen de 1 lună de la primirea solicitării.

Dacă operatorul în urma solicitării Dvs. nu ia măsuri, vă va informa despre motivele neluării de măsuri și despre faptul, că sunteți îndreptățit să depuneți o plângere la careva dintre autoritățile de supravgehere sau că aveți dreptul de a apela la instanțele judecătorești, fără întârziere, dar cel târziu într-o lună de la primirea solicitării.


SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile si libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana imputernicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:

a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal; 

b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;

c)
 capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul in care are loc un incident de natura fizică sau tehnică;


d)
 un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.


NOTIFOCAREA PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA INCIDENTUL DE SECURITATE
în cazul in care are loc o incălcare a securitații datelor cu caracter personal cu risc mare pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul notifică cel vizat fără întârzieri nejustificate.

În notificarea persoanei vizate se descrie caracterul incălcării securitații datelor cu caracter personal în mod explicit și clar și, se comunică numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații; se descrie consecințele probabile ale incălcării securității datelor cu caracter personal; se descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema incălcării securitații datelor cu caracter personal, inclusiv, dupa caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.


Informarea persoanei vizate menționată la alineatul nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este indeplinită:

-operatorul a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de incălcarea securitații datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură ca datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;

- operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură ca riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate mețtionat la alineatul nu mai este susceptibil să se materializeze;

- ar necesita un efort disproporționat. In aceasta situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o masură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

- în cazul in care operatorul nu a comunicat deja incălcarea securitații datelor cu caracter personal către persoana vizata, autoritatea de supraveghere, după ce a luat în considerare probabilitatea că încălcarea securitații datelor cu caracter personal să genereze un risc ridicat, poate să îi solicite acestuia să facă acest lucru sau poate decide că oricare dintre condițiile menționate la alineatul sunt indeplinite.


NOTIFICAREA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
în cazul in care are loc o încălcare a securitații datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autoritații de supraveghere competente în temeiul articolului 55, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunostință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este insoțită de o explicație motivată din partea autorității de supraveghere.


POSIBILITATEA DEPUNERII UNEI PLÂNGERI
Împotriva abuzului comis de către operator, se poate depune plângere la Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autoritatea Națională de Protecția Datelor și Libertății Informației):

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapesta, str. Szilágyi Erzsébet fasor nr.22/C
Adresa de corespondență: 1530 Budapesta, cutie poștală: 5
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


La întocmirea prezentei informări am ținut cont de legile de mai jos:

  • REGULAMENTUL UE ȘI AL CONSILIULUI nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (27 aprilie 2016)
  • Legea CXII din 2011 – despre dreptul de autodeterminarea informțională și liberatea informației (în continuare Infotv.)
  • Legea CVIII din 2001- despre serviciile comerciale electronice și anumite specte ale serviciilor legate de societatea informațională (în special Art. 13/A)
  • Legea XLVII din 2008 – despre interzicerea activității comerciale necinstite față de consumatori
  • Legea XLVIII din 2008 – despre condițiile de bază ale activității economice de promovare și anumite restricții ale acesteia (în special Art.6)
  • Legea XC din 2005 – despre libertatea informației electronice
  • Legea C din 2003 – despre comunicațiile electronice (în mod concret Art.155)
  • Opinia nr. 16/2011. despre recomandarea EASA/IAB referitoare la practica confirmată a reclamei bazate pe comportamentul online
  • Recomandarea Autorității Naționale de Protecția Datelor și Libertății Informației cu privire la condițiile referitoare la informarea prealabilă privind protecția datelor
  • REGULAMENTUL UE ȘI AL CONSILIULUI nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (27 aprilie 2016)